WEARE FOREVER FANCON IN VIETNAM

Date
14 September 2024
Time
1:30 PM
Place
Hoa Binh Theater
Ticket Price
5,500,000 / 3,500,000 / 2,000,000 VND
Ticket Open
Tuesday, 16 July 2024 at 7 PM at www.feelfunfest.com

  Buy Ticket     View Order     Đăng ký / Register     TÀI KHOẢN CỦA TÔI / My Account  FAQ

WEARE FOREVER FANCON IN VIETNAM
Show Date: 14 September 2024
Show Time: 1:30 PM
Venue: Hoa Binh Theater
Ticket Available: Tuesday, 16 July 2024 - 7 PM
Website: www.feelfunfest.com

Hướng dẫn đặt vé (Điều khoản và Điều kiện)
1. Các bạn đăng ký thành viên trước từ bây giờ tại: https://www.feelfunfest.com/ 
* Thông tin cá nhân (tên, ngày tháng năm sinh) phải giống như thông tin được ghi trên thẻ căn cước/ chứng minh thư / hộ chiếu của bạn và thông tin này không thể chỉnh sửa*
2. Khi vé được mở bán, thủ tục đặt vé như sau:
2.1. Đăng nhập bằng Tên người dùng và Mật khẩu đã đăng ký
2.2. Chọn khu vực chỗ ngồi
2.3. Chọn chỗ ngồi
2.4. Chọn phương thức thanh toán
2.4.1. Chuyển khoản qua Ngân hàng Việt Nam
a) Hệ thống sẽ hiện ra thông tin tóm tắt về đơn đặt vé (Mã đặt vé, Tổng số tiền cần thanh toán, Chi tiết tài khoản ngân hàng và khung thời gian mà các bạn phải thanh toán để xác nhận đặt vé).
b) Bạn có thể thanh toán hoặc chuyển khoản qua Quầy giao dịch Ngân hàng, ATM, CDM, Internet Banking, Mobile Banking, ứng dụng của bất kỳ Ngân hàng nào chuyển khoản tức thời. (Không hỗ trợ ứng dụng True Wallet)
c) Sau khi thanh toán xong, cần chụp lại Phiếu thanh toán. ĐỪNG QUÊN quay lại mục ‘View orders/Xem Đơn hàng’ và xác nhận ngày/giờ chuyển tiền và tải lên ảnh Phiếu thanh toán. Nếu không, đây sẽ được coi là thành viên hủy đặt vé. Vì vậy, đặt vé sẽ tự động bị hủy khỏi hệ thống. Ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm về việc hủy bỏ này.
d) Trường hợp Thành viên không gửi thông tin chuyển khoản trong khung thời gian quy định sẽ dẫn tới việc đặt chỗ bị hủy bỏ. Bạn phải đặt vé mới và gửi thông tin chuyển khoản cũ ngay lập tức. Không hoàn tiền nếu vé chưa chính thức SOLD OUT / hoặc BTC không chấp nhận hoàn tiền.
2.4.2.Chuyển tiền nội địa Thái
2.4.3.Thanh toán Credit Card, Debit Card, Paypal: Hệ thống sẽ chuyển hướng sang trang thẻ tín dụng, khi thanh toán sẽ bị cộng phí 6%. (Bạn phải hoàn thành giao dịch trong vòng 30 phút)
2.4.4. QRCode/Prompt Pay: Hệ thống sẽ chuyển hướng sang Prompt Pay, khi thanh toán sẽ bị cộng phí 2%. (Bạn phải hoàn thành giao dịch trong vòng 30 phút)
2.5. Bạn có thể đặt tối đa 2 ghế một lần. (Nếu thành viên muốn đặt vé lần tiếp theo, có thể đặt thêm vé với cùng tên người dùng.) Nếu phát hiện đặt vé bất thường HOẶC sử dụng bất kỳ tập lệnh nào để đặt vé, BTC có quyền hủy đơn đặt hàng mà không cần thông báo trước và không hoàn lại tiền.
3. Đối với phương thức thanh toán Chuyển khoản. Mỗi đơn hàng sẽ có số tiền thanh toán khác nhau tùy thuộc vào số đơn hàng. Sau khi Người mua xác nhận thông tin thanh toán qua website, hệ thống sẽ kiểm tra số tiền Quý khách đã chuyển. Với thời gian kiểm tra như sau:
3.1. Đơn hàng có số tiền thanh toán chính xác trong một lần chuyển khoản với một phần nhỏ so với số tiền được cung cấp từ hệ thống, sẽ mất thời gian để xử lý trong vòng 24 giờ
3.2. Đối với lệnh không chuyển tiền hoặc chuyển nhiều hơn 1 lần cho 1 mã đặt vé sẽ mất khoảng 1 tuần để xác nhận. Vì hệ thống tự động không thể kiểm tra nếu bạn không chuyển khoản theo số tiền mà hệ thống đã đặt trong một lần.
Thành viên có thể kiểm tra tình trạng vé bằng cách đăng nhập vào menu Xem đơn hàng. Trạng thái yêu cầu sẽ thay đổi từ 'Đang xử lý' thành 'Hoàn thành' trong khoảng thời gian trên. Nếu tình trạng vé đã mua không được xác nhận trên hệ thống, vui lòng liên hệ ngay với hệ thống bán vé.
4. Giá vé đã bao gồm phí dịch vụ và phí in thẻ cứng.
5. Sau khi đơn đặt vé đã được gửi, các bạn không được phép thay đổi bất kỳ thông tin đặt vé nào, không được hủy đặt vé trong bất kỳ trường hợp nào và không được hoàn lại tiền.
6. Xin lưu ý trang web này là nhà phân phối được ủy quyền duy nhất. Vé đã mua không được bán lại, hoàn, đổi, không được chuyển nhượng, bán lại cho người khác. Ban tổ chức có quyền hủy vé mà không cần thông báo trước và không hoàn lại tiền hoặc bồi thường khác trong trường hợp phát hiện vé được mua dưới hình thức bất hợp pháp. Vé được mua từ các trang web khác hoặc bên thứ ba và các nhà phân phối trái phép như Viagogo, Stubhub hoặc tương tự sẽ bị coi là vô hiệu và không thể được sử dụng để tham gia sự kiện.
7. Tất cả những người tham gia FMT phải tuân thủ các biện pháp phòng ngừa COVID-19 theo thông báo của BTC tại website https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd. Nếu không tuân thủ các yêu cầu đã nêu, BTC có quyền không cho phép người đó vào khu vực diễn ra sự kiện và hoàn lại tiền vé vào cửa.
8. Trang web này được điều hành bởi WandeePlus. Hệ thống bán vé được cung cấp bởi PBTeam.
Để biết thêm thông tin về sự kiện
Facebook: https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd 
Twitter: https://twitter.com/wandeeplus 

Website Team
Line: @PBTicketTeam1 https://line.me/R/ti/p/%40PBTicketTeam1 
Email: PBTicketTeam@gmail.com 


WEARE FOREVER FANCON IN VIETNAM
Show Date: 14 September 2024
Show Time: 1:30 PM
Venue: Hoa Binh Theater
Ticket Available: Tuesday, 16 July 2024 - 7 PM
Website: www.feelfunfest.comTerms and Condition

1. The Buyers have to apply for membership at www.feelfunfest.com  Please check the accuracy of all personal information before pressing. "Register" The registered information cannot be changed.

2. When selling, have the following steps

2.1. Login using a registered User, Password.

2.2. Choose Seating Zone

2.3. Choose your Seat

2.4. Choose payment method

2.4.1. Vietnam Bank Transfer
a) System will provide all order summary (the Reservation code, Total Payment Value, the Bank Account Details and time frame that the member has to pay for the ticket).
b) You can make payment or transfer via Bank Counter, ATM, CDM, Internet Banking, Mobile Banking, any Bank's application which immediately transfer. (Do not support app True Wallet)
c) After the payment is made, you need to capture the payment slip. DO NOT forget to go back to ‘View Orders’ menu and confirm date/time of money transferred at within the given time frame and upload Payment Slip photo. Otherwise, it will be considered that the member cancel the reservation. So, the reservation will be automatically cancelled from the system. The organizer will not be responsible on this cancellation.
d) In case you do not submit transfer information within time frame and the reservation was cancalled. You have to make new reservation and submit the transfer information immediately. There's no refund if tickets do not officially SOLD OUT / or the Organizer do not approve refund.
2.4.3 Thai Bank Transfer
2.4.4. Credit Card, Debit Card, Paypal > System will redirect to credit card system, plus convenience fee 6% (You must complete transaction within 30 minutes)
2.4.5. QRCode / Prompt Pay > System will redirect to Prompt Pay system, plus convenience fee 2% (You must complete transaction within 30 minutes)
2.5 You can reserve up to 2 seats and must be in the same round. (If the member would like to reserve another round, he/she may have additional reservation with the same username.) If a reservation has been detected abnormally OR use any scripts to reserve tickets. The team reserves the rights to cancel orders without prior notice and no refund.

3. For Bank Transfer payment method. Each order, there will be a different amount of penny depending on the order number. after the Buyer confirm the payment details via website, The staff will check the amount you have transferred. With time to check as follows

3.1 The order that has the correct payment amount in one time transfer with a fraction of the amount that given from system, will take time to process within 24 hours

3.2 For the order that does not transfer the penny Or transfer more than 1 slip within 1 order. It will take about 1 week to confirm. Because the automatic system cannot check if you do not transfer according to the payment amount set by the system at one time.

The member can check ticket status by login to the View Order menu. Ticket status should change from 'Proceed' to 'Completed' within time above. If the purchased ticket status is not confirmed on the system then, please kindly contact the ticket officers immediately.

4. Ticket price is INCLUDED the issuing plastic cards

5. After the reservation is submitted, the member is not allowed to change any reservation details and cannot cancel the reservation in any cases with no refund.

6. Please note that this website is the only authorized distributor. Tickets purchased cannot be resold, refunded , exchanged, cannot be transferred or resold to others. Organizer reserves the right to cancel the ticket with no prior notice and with no refund or other compensation. Tickets purchased from other websites or third parties and unauthorized distributors such as Viagogo, Stubhub or similar will be considered void and cannot be used to visit the event.

7. All attendees must comply with COVID-19 preventive measures, as announced by the organizer at https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd . If the visitor is unable to comply with all stated requirements. The company reserves the right not to allow that person to enter the event area. and reserves the right to refund the admission ticket.

8. This website is operated under WandeePlus. Ticketing System powered by PBTeam.

For more information about the event
Facebook https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd 
Twitter https://twitter.com/wandeeplus 

Website Team
Line @PBTicketTeam1 https://line.me/R/ti/p/%40PBTicketTeam1 
Email PBTicketTeam@gmail.com 


WEARE FOREVER FANCON IN VIETNAM
วันที่ 14 กันยายน 2567 เวลา 13.30 น.
สถานที่: Hoa Binh Theater
เปิดจำหน่ายบัตร: 16 กรกฏาคม 2567 เวลา 19.00 น.
เว็บไซต์จำหน่ายบัตร: www.feelfunfest.comTerms and Conditions รายละเอียดและขั้นตอนการสั่งซื้อ (เงื่อนไขและข้อกำหนด)

1. ผู้ที่ต้องการซื้อบัตร จะต้องเข้าไปลงทะเบียนสมัครสมาชิกที่หน้าเว็บไซต์หลัก www.feelfunfest.com โปรดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดก่อนกด "สมัครสมาชิก" ข้อมูลที่สมัครแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

2. เมื่อเปิดจำหน่าย มีขั้นตอน ดังนี้

2.1. Login โดยใช้ User, Password ที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

2.2. เลือกโซน ที่ต้องการ

2.3. เลือกที่นั่งที่ต้องการ

2.4 เลือกวิธีการชำระเงิน แล้วกดสั่งซื้อ ท่านมีเวลาในการชำระเงินไม่เกิน 30 นาที หากชำระเงินไม่ผ่าน สามารถเข้าเมนู “View My Order” เพื่อเลือกวิธีชำระแบบอื่นหรือทำการชำระใหม่
2.4.1 กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงิน (ทั้งธนาคารไทย และ เวียดนาม) มีขั้นตอนดังนี้
a) ระบบจะสรุปรายละเอียดการซื้อ และจำนวนเงินที่ท่านต้องโอนมาให้ ท่านมีเวลาดำเนินการโอนเงินและแจ้งโอนในเวลาที่ระบบแจ้งเท่านั้น
b) ท่านสามารถโอนเงินผ่าน เคาน์เตอร์ธนาคาร, ตู้ ATM , CDM, Internet Banking หรือ Mobile Banking เพื่อเข้าบัญชีที่ระบบกำหนดแจ้งไว้ทันที (ไม่รองรับการโอนด้วย True Wallet)
c) หลังการโอนเงินท่านต้องไปที่หน้า "ตรวจสอบรายการ" เพื่อคลิก "แจ้งโอนรายการนี้" และต้องกรอกข้อมูลแจ้งโอนร่วมกับการอัพภาพสลิปโดยเร็วที่สุดก่อนหมดเวลาอย่างน้อย 5-10 นาที เพื่อให้สถานะเป็น "รอดำเนินการ" จากนั้นแคปเจอร์หน้าตรวจสอบรายการที่สถานะเป็นรอดำเนินการไว้เพื่อติดตามกับระบบ เลขที่สั่งซื้อที่สถานะไม่ใช่ "รอดำเนินการ" จะถูกระบบลบทิ้งทันทีที่หมดเวลาแจ้งโอน (เวลาสิ้นสุดการแจ้งโอนระบุในสถานะของเลขที่สั่งซื้อ) (ประมาณ 1 ชั่วโมง)
d) กรณีที่ท่านไม่แจ้งโอนในระบบก่อนหมดเวลา ทำให้เลขที่สั่งซื้อนั้นถูกลบทิ้ง หากท่านโอนเงินไปแล้ว ท่านต้องกดจองที่นั่งใหม่ในราคาเดิมด้วยยอดเงินตามที่ท่านโอนเข้าไปในระบบ และแจ้งโอนตามขั้นตอนที่หน้า "ตรวจสอบรายการ" เท่านั้น ในกรณีนี้ ระบบไม่สามารถคืนเงินได้หากผู้จัดงานไม่มีการประกาศ SOLD OUT และ/หรือ ผู้จัดงานไม่อนุมัติในการคืนเงิน

2.4.2 กรณีเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต, เดบิต, ผ่อนชำระ และ Paypal จะเข้าสู่การชำระด้วยระบบ ( มีค่า Convenience Fee เพิ่มเติม 6%) เลขที่สั่งซื้อที่ชำระผ่านระบบเรียบร้อยจะมีสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ทันที ไม่ต้องแจ้งโอน หากชำระไม่สำเร็จ หรือต้องการเปลี่ยนบัตร ให้ไปที่เมนู View Order เพื่อชำระอีกครั้ง โดยต้องชำระก่อนหมดเวลาออเดอร์อย่างน้อย 20 นาที

2.4.3 กรณีเลือกชำระผ่าน QRCode / Prompt Pay จะเข้าสู่การชำระด้วยระบบ ท่านสามารถชำระผ่าน Application ของทุกธนาคารไทย ( มีค่า Convenience Fee เพิ่มเติม 2%) เลขที่สั่งซื้อที่ชำระผ่านระบบเรียบร้อยจะมีสถานะเป็น "เสร็จสิ้น" ทันที ไม่ต้องแจ้งโอน หากชำระไม่สำเร็จ หรือต้องการเปลี่ยนบัตร ให้ไปที่เมนู View Order เพื่อชำระอีกครั้ง โดยต้องชำระก่อนหมดเวลาออเดอร์อย่างน้อย 20 นาที

2.5 ในการจองบัตร 1 ครั้ง จะสามารถจองได้ครั้งละ 1-2 ใบ ในรอบเดียวกันเท่านั้น หากตรวจพบการจองเข้ามาอย่างผิดปกติไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกออเดอร์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่คืนเงิน

3. กรณีเลือกชำระด้วยการโอนเงินและแจ้งโอน ในแต่ละเลขที่สั่งซื้อจะมียอดเศษสตางค์ที่ต่างกันขึ้นอยู่กับเลขที่ใบสั่งซื้อ หลังจากที่ผู้จองได้แจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบยอดเงินที่ท่านโอนเข้ามา โดยมีระยะเวลาในการตรวจสอบดังนี้

3.1 เลขที่สั่งซื้อที่มียอดชำระถูกต้องในการโอนครั้งเดียว มีเศษสตางค์ตรงกับที่ระบบกำหนด จะใช้เวลาในการดำเนินการภายใน 24 ชม.

3.2 สำหรับเลขที่สั่งซื้อที่ไม่โอนเศษสตางค์ หรือโอนเงินมากกว่า 1 สลิปใน 1 เลขที่สั่งซื้อ จะใช้เวลาในการตรวจสอบยอดเงินประมาณ 1 สัปดาห์ เพราะไม่สามารถดีเทคยอดเงินโดยระบบอัตโนมัติเนื่องจากท่านไม่โอนตามยอดชำระที่ระบบกำหนดในครั้งเดียว

ผู้จองสามารถตรวจสอบสถานะการจองของท่านได้ที่หน้า ‘ตรวจสอบรายการ’ สถานะการจองบัตรของท่านจะเปลี่ยนเป็น "เสร็จสิ้น" ตามเวลาที่กล่าวมาข้างต้น

4. ราคาบัตรนี้ รวมค่าดำเนินการและค่าออกบัตรพลาสติกแล้ว

5. หลังจากที่ผู้จองกดส่งข้อมูลการจองแล้ว ผู้จองไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการจอง หรือยกเลิกการจองได้ทุกกรณี และทางทีมงานไม่สามารถทำการคืนเงินได้ หากท่านไม่สามารถมาร่วมชมการแสดง หลังจากที่ได้ซื้อบัตรไปแล้ว

6. สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน จะต้องปฎิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้เข้าชมงานตามที่ทางผู้จัดประกาศไว้ที่ https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd  หากผู้เข้าชมงานไม่สามารถปฎิบัติตามที่ระบุไว้ได้ครบถ้วน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลนั้นเข้าภายในพื้นที่จัดงาน และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบัตรเข้าชม

7. โปรดทราบว่าเว็บไซต์นี้ เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตแต่เพียงผู้เดียว บัตรเข้าชมงานไม่สามารถนำไปเสนอขายต่อเกินราคาได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข บัตรของท่านอาจถูกยกเลิกโดยไม่ได้รับเงินคืน บัตรที่ซื้อจากเว็บไซต์อื่นๆ หรือ บุคคลที่สามและผู้จัดจำหน่ายที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น Viagogo, Stubhub หรือที่คล้ายกันนี้ จะถือเป็นโมฆะและไม่สามารถใช้เข้าชมงานได้้

8. เวบไซต์นี้จัดทำภายในการดำเนินงานของบริษัท WandeePlus ระบบบัตรดำเนินการโดย PBTeam

หมายเหตุ:
ติดตาม และสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม
Facebook https://www.facebook.com/wandeeplus.ltd 
Twitter https://twitter.com/wandeeplus 

ติดต่อทีมบัตร / เวบไซต์
Line @PBTicketTeam1 https://line.me/R/ti/p/%40PBTicketTeam1 
Email PBTicketTeam@gmail.com